És la tercera fase del Mecanisme de Segona Oportunitat.

En aquesta etapa, el deutor podrà obtenir la cancel·lació dels seus deutes pendents o d’alguns d’aquests si compleix certs requisits.
Disposa d’una via automàtica si salda un seguit de deutes preferents, i, si no pot fer-ho, d’una via diferida, amb l’acord d’un pla de pagaments de fins a cinc anys.

Els deutes que podrien cancel·lar-se són els pendents si entren dins dels que la normativa considera exonerables.

Operació per la qual el deutor transfereix al creditor la propietat d’alguns béns perquè amb això quedi saldat el deute que tenia pendent de pagament.

Hi ha, per tant, una extinció del deute mitjançant una prestació diferent a l’acordada inicialment.

La Llei Concursal preveu, en els acords entre deutors i creditors, preconcursals o concursals, o en el concurs a proposta del jutge, la possibilitat d’una cessió en béns en pagament (la dació en pagament) o per a pagament (cessió per liquidació sense transferir la propietat).

03 d'abril 2021

Podria oferir una dació en pagament en el moment d'acollir-me a la Llei de Segona Oportunitat? | ✅ FAQ #55

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS