Acrònim de Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet.

És la tercera fase del Mecanisme de Segona Oportunitat. En aquest moment del procediment és precisament quan el deutor pot aspirar a que se li cancel·lin alguns dels seus deutes pendents si compleix certs requisits.

Són els drets de cobrament que s’hauran de satisfer abans que els altres en el concurs.

Els deutes que corresponguin a aquests s’han de saldar els primeres amb càrrec al patrimoni del deutor, sense comptar els de drets garantits.

Entre d’altres, són d’aquest tipus els deutes per impagament de salaris recents de treballadors (fins a cert límit), despeses del propi concurs, pagaments per aliments (fins a cert límit), certes obligacions nascudes un cop iniciat el concurs …

Segment procedimental dins el concurs consecutiu en què es produirà l’alienació del patrimoni del deutor per saldar els deutes pendents.

Es respectarà l’ordre de pagament que correspongui segons la classificació dels crèdits (preferències dels drets de cobrament), i se seguirà el pla de liquidació definit per l’administrador concursal.

Pot obrir-se aquesta etapa del concurs en diversos supòsits, entre d’altres si:

  • No s’aprova un conveni.
  • Aquest s’incompleix o el deutor constata que no ho podrà complir.
  • Cessa l’activitat professional o empresarial del deutor.
  • El deutor és un particular i no va aconseguir l’Acord Extrajudicial de Pagaments …
24 de gener 2021

És possible passar directament a la fase 3 de la Llei de la Segona Oportunitat (BEPI)? | ✅ FAQ #14

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS