Terme que s’utilitza sovint per al·ludir a una segona residència de vacances, però que, en general, a diversos efectes (fiscals, per liquidació …), pot utilitzar-se per fer referència a tota propietat que tingui un particular d’immobles residencials que no constitueixin el seu habitatge habitual.

Pot tractar-se d’habitatges de vacances, heretats, compartits (adjudicats a cònjuges separats o excònjuges després de divorcis), d’inversió …

Procediment en el qual es posa en venda públicament un bé embargable del deutor (o diversos) per tal de satisfer el deute pendent amb el preu resultant.

Pot ser judicial (sobre béns embargats en un procés judicial, sobre béns del patrimoni de deutor en la fase de liquidació d’un concurs de creditors …) i també, amb algunes diferències de regulació, en procediments administratius (després d’embargaments efectuats per administracions públiques en cas d’impagaments de contribuents, cotitzants …).

24 de gener 2021

Com pot afectar-me la Llei de la Segona Oportunitat si tinc un segon habitatge? | ✅ FAQ #54

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS