En operacions que impliquen obligacions de pagament (com els préstecs, crèdits …), són períodes durant els quals queda estipulat o pactat que el deutor no realitzi pagaments, siguin d’amortització del principal, siguin de pagament d’interessos, siguin del total de les quotes o imports. També poden ser suspensions temporals de meritació d’interessos (que no es generin de moment).

És un concepte similar al de les esperes, encara que aquestes són pactes d’ajornament de pagaments entre deutor i creditor als quals s’arriba quan hi ha renegociacions de préstecs i crèdits o en certes etapes concursals o preconcursals.

En el marc del Mecanisme de Segona Oportunitat, és la primera fase.

S’hi busca, amb l’ajuda d’un mediador concursal, un pacte entre deutor i creditors per solucionar els impagaments pendents.

Aquest pacte pot incloure fonamentalment quitaments (reduccions de deute), esperes (ajornaments, fins a cert límit) i cessions de béns, a més d’un pla de pagaments. Si no s’aconsegueix l’acord o no es compleixen certs requisits, s’obre la fase de concurs.

En el marc del Mecanisme de Segona Oportunitat, és la segona fase.

S’inicia si l’Acord Extrajudicial de Pagaments no se celebra (no es presenta o no s’arriba a un pacte) o si el deutor ho incompleix. En aquest procediment s’intentarà pagar els deutes amb el patrimoni del deutor (si en té), en la liquidació, o es constatarà la seva insuficiència.

De vegades també pot incloure una proposta de conveni a l’inici de procediment (amb deutors que no siguin particulars).

24 de gener 2021

Contempla la Llei de la Segona Oportunitat les dacions en pagament per deutors sense recursos? | ✅ FAQ #56

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS