És la norma que regula els procediments del concurs de creditors i alguns acords preconcursals que poden donar-se abans d’aquest per evitar-ho.

El concurs de creditors (figura que va substituir fa anys a les de suspensió de pagaments i fallida) va dirigit a aconseguir que el deutor amb impagaments pendents i una situació d’insolvència saldi els deutes que pugui mitjançant acords amb els creditors o mitjançant una liquidació del seu patrimoni.

La norma concursal vigent és la següent:

Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Concursal

Dins d’aquesta norma es preveu la regulació del Mecanisme de Segona Oportunitat introduïda el 2015 per la coneguda com a Llei de la Segona Oportunitat.

31 de març 2021

Poden donar-se fraus o estafes en els procediments de la Llei de Segona Oportunitat? | ✅ FAQ #79

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS