Acrònim de Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet.

És la tercera fase del Mecanisme de Segona Oportunitat. En aquest moment del procediment és precisament quan el deutor pot aspirar a que se li cancel·lin alguns dels seus deutes pendents si compleix certs requisits.

Són pagaments amb fins compensatoris que s’estipulen en cas de separació o divorci quan es produeix un desequilibri en la posició d’un dels cònjuges que implica un empitjorament en la seva situació econòmica respecte de la que tenia durant el matrimoni.

Els haurà de satisfer el membre de la parella que estigui en millor posició, i poden consistir en una pensió temporal, en una indefinida o en un pagament únic. També poden substituir-se per un usdefruit (per exemple, d’un habitatge, de diners en comptes …).

La pensió es fixa tenint en compte l’acordat en conveni i també altres dades dels cònjuges com l’edat, salut, professió, mitjans econòmics actuals, durada de la convivència, temps dedicat a la cura de la família …

24 de gener 2021

Poden exonerar-se els deutes per impagaments d'aliments amb la Llei de la Segona Oportunitat? | ✅ FAQ #67

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS