Són quantitats que s’afegeixen a un deute quan s’ha incomplert una obligació en alguna condició del pagament. Per exemple, en l’àmbit tributari, per presentar-se una declaració fiscal fora de termini, per iniciar-se un període executiu en la recaptació …

Aquests imports, a diferència de les sancions o multes, són inherents al deute (es sumen a aquest directament per indicació legal en donar-se el supòsit motivador).

Són quantitats que es determinen com a obligació de pagament quan es comet una infracció establerta legalment (de declaració, pagament, informació, registre …). Per exemple, en l’àmbit tributari, si s’incompleix el deure de realitzar una retenció fiscal i ingressar-la.

Aquests imports, a diferència dels recàrrecs (que són inherents al deute), es tramiten i abonen separadament, després d’un expedient que s’ha de substanciar i aprovar-se.

Són les quantitats meritades com a preu per disposar de diners aliens.

  • El tipus d’interès ordinari és un percentatge sobre un capital que s’estableix com a preu per l’obtenció d’un crèdit o préstec (disposició de l’import durant un període de temps).
  • El tipus d’interès de demora és el tipus extra (afegit a l’ordinari) aplicable quan es produeix un incompliment de pagament o un retard, durant el temps en què aquest duri, fins que es satisfà el deute pendent.

Són els crèdits que tenen una menor preferència de cobrament en el concurs.

Entre ells s’inclouen:

  • Els recàrrecs i interessos (que no siguin d’operacions garantides).
  • Les multes i sancions.
  • els crèdits d’algunes persones especialment relacionades amb el deutor …
24 de gener 2021

Podré alliberar-me dels deutes que pugui tenir per multes, sancions o recàrrecs? | ✅ FAQ #61

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS