ASNEF és un fitxer de l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit explotat per l’empresa ASNEF-EQUIFAX. El tractament de dades el realitza l’empresa EQUIFAX IBERICA.

És un registre d’incompliment d’obligacions dineràries que facilita consultes sobre la possible morositat dels que són sol·licitants d’operacions de crèdit en altres entitats, i també sobre incidències judicials, reclamacions d’organismes públics, dades publicades al Butlletí Oficial del Registre Mercantil .. .

La informació del fitxer l’aporten els seus membres adherits, que són empreses de tots els sectors de l’economia.

BADEXCUG és un fitxer amb informació sobre incompliments d’obligacions dineràries. La informació sobre els impagaments la faciliten els creditors o els que actuïn pel seu compte o interès.

El gestiona l’empresa EXPERIAN BUREAU DE CRÈDIT i una sèrie d’entitats participants en el sistema que es responsabilitzen del tractament de les dades.

Aquests poden ser consultats exclusivament per les entitats adherides al sistema, que estiguin aportant informació, quan necessiten avaluar la solvència de les persones o empreses amb impagaments.

EXPERIAN també gestiona el fitxer CIREX sobre operacions de microcrèdits (hi hagi o no morositat).

El REGISTRE DE ACCEPTACIONS IMPAGADES (RAI) conté informació sobre impagaments, imputables a persones jurídiques, que tinguin un import mínim de 300 euros i corresponguin a documents en què el deutor hagi reflectit amb la seva signatura que va acceptar (reconèixer) el deute.

Són els documents de gir que s’utilitzen en massa en el sistema bancari i tenen força executiva. Es pot tractar de lletres de canvi, xecs, pagarés canviaris …

La informació l’aporten les entitats bancàries.

Acrònim de Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet.

És la tercera fase del Mecanisme de Segona Oportunitat. En aquest moment del procediment és precisament quan el deutor pot aspirar a que se li cancel·lin alguns dels seus deutes pendents si compleix certs requisits.

04 d'abril 2021

Podré esborrar el meu nom dels principals fitxers de morosos? | ✅ FAQ #75

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS