Acrònim de Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet.

És la tercera fase del Mecanisme de Segona Oportunitat. En aquest moment del procediment és precisament quan el deutor pot aspirar a que se li cancel·lin alguns dels seus deutes pendents si compleix certs requisits.

Via especial per a l’obtenció del Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI).

Es pot accedir al BEPI per aquesta via si no es van poder pagar els deutes indicats com a pressupost per la via automàtica, però es compleixen certs requisits.

Per aquesta opció el deutor s’ha de comprometre a pagar els deutes pendents no exonerables mitjançant un pla de pagaments de fins a cinc anys. Poden ser deutes pendents per crèdits contra la massa, crèdits concursals privilegiats, impagaments d’aliments i crèdits d’administradors públics. En alguns casos poden incloure també alguns crèdits ordinaris.

És el registre que permet la consulta de:

  • Diferents resolucions adoptades pels jutjats mercantils dins dels procediments concursals (edictes, decisions, nomenaments, cessaments, informes, escrits, concessions …).
  • Dades d’interès concursal inscrits en diferents registres.
  • Informació relativa als expedients de negociació i tramitació d’acords extrajudicials de pagament (incloent-hi els documents dels pactes si es celebren).

Les dades les aporten els jutges, notaris, procuradors, lletrats, registradors ….

03 de març 2021

Podré obtenir de nou préstecs, crèdits o targetes un cop aconsegueixi el BEPI? | ✅ FAQ #57

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS