Acrònim de Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet.

És la tercera fase del Mecanisme de Segona Oportunitat.

En aquest moment del procediment és precisament quan el deutor pot aspirar a que se li cancel·lin alguns dels seus deutes pendents si compleix certs requisits.

31 de març 2021

Qui pot accedir a les meves dades sobre el BEPI en el Registre Públic Concursal? | ✅ FAQ #76

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS