És el registre que permet la consulta de:

  • Diferents resolucions adoptades pels jutjats mercantils dins dels procediments concursals (edictes, decisions, nomenaments, cessaments, informes, escrits, concessions …).
  • Dades d’interès concursal inscrits en diferents registres.
  • Informació relativa als expedients de negociació i tramitació d’acords extrajudicials de pagament (incloent-hi els documents dels pactes si es celebren).

Les dades les aporten els jutges, notaris, procuradors, lletrats, registradors ….

24 de gener 2021

Quina diferència hi ha entre el mediador concursal i l'administrador concursal? | ✅ FAQ #39

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS