Referida a una persona física o jurídica, és una situació en què aquesta pot fer front amb el seu patrimoni als deutes contrets que tenen un venciment imminent o a curt termini (especialment si això és possible sense necessitat de recórrer a desinversions complexes).

Referida a un actiu (producte financer), la liquiditat implica que aquesta inversió es pugui desfer (cancel·lació, rescat, reemborsament, venda …) de manera que es recuperi els diners invertits (amb el rendiment ja obtingut, si n’hi ha) amb rapidesa i sense una minva significativa del seu valor dinerari.

Els valors de renda fixa o valors de deute els emeten estats, administracions, entitats bancàries, empreses … i impliquen un préstec dels inversors, canalitzat a través d’instruments mobiliaris denominats obligacions, bons, lletres, pagarés …

En comprar aquests valors, l’inversor presta diners a l’emissor i obté a canvi un interès (en un pagament únic o de manera periòdica) i la devolució del capital al venciment. També pot vendre els valors en el mercat secundari abans d’aquest venciment.

Alguns dels valors de renda fixa més coneguts i amb més seguretat són els deute públic emesos per l’Estat: Lletres del Tresor, Bons de l’Estat i Obligacions l’Estat.

24 de gener 2021

Quina diferència hi ha entre la falta de liquiditat i la insolvència? | ✅ FAQ #20

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS