Drets que tenen els creditors a exigir que el deutor compleixi els compromisos adquirits (pagament, prestació de servei, comportament …).

Dins dels procediments preconcursals i concursals, els drets de cobrament són dineraris (o al menys valorables en diners).

Cal no confondre aquest concepte genèric de ‘crèdit’ amb l’operació de finançament que porta el mateix nom i és similar al préstec.

Mode col·loquial de referir-se als deutes que corresponen a crèdits (drets de cobrament) que tenen prioritat en el procediment de concurs.

Això pot ser degut a que formen part de la partida de crèdits contra la massa (que es paguen inicialment) o per enquadrar-se en les categories de crèdits amb privilegi especial o general, que es paguen a continuació amb el patrimoni del deutor, si n’hi ha.

Les partides amb menor preferència són els crèdits ordinaris i, en últim lloc, els subordinats.

Segment procedimental dins del Concurs Consecutiu en què es produirà l’alienació de patrimoni del deutor per saldar els deutes pendents. Es respectarà l’ordre de pagament que correspongui segons la classificació dels crèdits (preferències dels drets de cobrament), i se seguirà el pla de liquidació definit per l’administrador concursal.

Pot obrir-se aquesta etapa del concurs en diversos supòsits, entre d’altres:

  • si no s’aprova un conveni,
  • si aquest s’incompleix,
  • o el deutor constata que no ho podrà complir,
  • si cessa l’activitat professional o empresarial del deutor,
  • si el deutor és un particular i no va aconseguir l’Acord Extrajudicial de Pagaments …
24 de gener 2021

Quins deutes fan menys recomanable que m'aculli a la Llei de la Segona Oportunitat? | ✅ FAQ # 42

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS