El leasing o arrendament financer és una operació per la qual una entitat adquireix un bé (immoble, vehicle, maquinària …) i el cedeix en lloguer a una empresa, afegint una opció de compra al final del termini.

Es desenvolupa de manera similar a una operació de préstec (pagaments periòdics que inclouen interessos i amortització), però amb una quota final, com a valor residual. Aquesta última quota sol coincidir amb l’import de la resta de les periòdiques, per la qual cosa es pressuposa que l’arrendatari acabarà adquirint la propietat del bé.

Té alguns avantatges fiscals i comptables si es compleixen certs requisits. Per exemple, encara que és un lloguer, té un tractament similar al d’una compravenda (pel que no es computa com a endeutament) i les seves quotes són fiscalment deduïbles.

Són quantitats que legalment poden establir-se com obligatòries per assegurar a alguns familiars al seu manteniment, habitació, vestit, assistència mèdica i educació.

L’obligació, en general, és recíproca per:

  • Cònjuges.
  • Ascendents i descendents.
  • Germans (limitats a auxilis necessaris per a la vida i educació, per necessitat no causada pel beneficiari).

Els relatius a cònjuges i d’aquests cap als descendents solen fixar-se, entre altres situacions, en els convenis i sentències de separació o divorci.

24 de gener 2021

Quin tipus de deutes NO es poden cancel·lar amb la Llei de la Segona Oportunitat? | ✅ FAQ # 7

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS