El leasing o arrendament financer és una operació per la qual una entitat adquireix un bé (immoble, vehicle, maquinària …) i el cedeix en lloguer a una empresa, afegint una opció de compra a la fi del termini.

Es desenvolupa de manera similar a una operació de préstec (pagaments periòdics que inclouen interessos i amortització), però amb una quota final, com a valor residual. Aquesta última quota sol coincidir amb l’import de la resta de les periòdiques, per la qual cosa es pressuposa que l’arrendatari acabarà adquirint la propietat del bé.

Té alguns avantatges fiscals i comptables si es compleixen certs requisits. Per exemple, encara que és un lloguer, té un tractament similar al d’una compravenda (pel que no es computa com a endeutament) i les seves quotes són fiscalment deduïbles.

Petits préstecs que ofereixen algunes entitats (no només les bancàries) als seus clients i que solen aprovar-se amb tràmits ràpids i senzills.

Suposen el lliurament d’imports dineraris moderats (de diversos centenars o milers d’euros) i compten només amb la garantia personal del prestatari. Els terminis de devolució solen ser curts.

Comporten interessos força més elevats que els préstecs personals ordinaris, però solen ser menys exigents en l’anàlisi de risc de client per a la concessió (poden obtenir-se fins i tot sense aportar nòmines ni fiances, en unes hores o pocs dies).

La penyora es, com la hipoteca, una operació per la qual es garanteix el compliment d’una obligació mitjançant l’afectació d’un bé moble propi o aliè. Es formalitza mitjançant un contracte i dóna lloc a un dret real de garantia.

En cas d’incompliment del deutor, el creditor pot executar la garantia.

Aquests són alguns béns que se solen empenyorar:

  • Modalitat amb desplaçament de la possessió: diners en comptes, participacions en fons d’inversió, accions o valors de renda fixa, joies …
  • Modalitat sense desplaçament de la possessió: maquinària agrícola, fruits de collites, matèries primeres, animals, col·leccions artístiques … (Ha de formalitzar-se en escriptura pública i inscriure’s en un registre).
24 de gener 2021

Quins tipus de deutes existeixen en la Llei de la Segona Oportunitat? | ✅ FAQ #40

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS