Reunificació de deutes

Tot sobre la reunificació de deutes, actualitzat el febrer de 2022.

Índex de continguts

A continuació, t’expliquem el més rellevant sobre la reunificació de deutes. Si necessites assessorament sobre aquesta matèria, no dubtis a posar-te en contacte amb un dels nostres advocats. La primera consulta és gratuïta!

1. 

Què és la reunificació de deutes?

Reunificar deutes consisteix a agrupar tots els préstecs en un de sol, la qual cosa implica cancel·lar els anteriors i tornar a contractar un de nou que concentri tots els pagaments. D’aquesta manera es paga menys cada mes, però durant més temps.

S’accepten tot tipus de deutes: la hipoteca, el crèdit del cotxe, càrrecs a la targeta de crèdit, deutes amb l’Administració o qualsevol préstec al consum.

La reunificació de deutes és recomanable quan el nivell d’endeutament supera els ingressos.

 

2. 

Com funciona?

El primer que cal fer és sumar el que queda per pagar de cada préstec juntament amb els interessos.

Després, es pot acudir a una empresa mediadora o a una entitat financera (banc o caixa) per explicar la situació i escoltar una proposta.

No obstant això, si estàs en una situació en la qual no pots (o et costa) afrontar el pagament dels teus deutes, et recomanem que consultis amb un advocat especialitzat en deutes.

 

3. 

Quins són els requisits?

Reunificant deutes s’acaba pagant menys cada mes, el que comporta una situació d’alleujament. Però hi ha algunes condicions:

 • No es poden unificar uns deutes si i altres no.
 • Es comprovaran els ingressos mensuals i que el deutor no estigui inclòs en una llista de morosos.
 • Cal demostrar que es té capacitat de pagament.
 • Per poder dur a terme una unificació de deutes s’ha de contractar un nou préstec (personal o hipotecari) amb el que es cancel·lin els préstecs o crèdits existents.

 

4. 

Quins tipus de reunificació de deutes existeixen?

La majoria d’entitats bancàries ofereixen agrupar els deutes ampliant la hipoteca, o fins i tot amb una de nova. Aquí l’inconvenient el tenen aquells usuaris que no tenen un habitatge en propietat. Per això hi ha diverses opcions.

Reunificació de deutes amb hipoteca

La nova hipoteca no pot superar el 80% de la valor del bé hipotecat. La reunificació hipotecària és el mecanisme més utilitzat perquè la majoria de catalans son propietaris de l’habitatge en el qual resideixen i el banc es guarda un as a la màniga. El bé hipotecat servirà com a garantia de pagament.

Les hipoteques tenen en general millors condicions que un préstec personal o al consum (és a dir, es paga menys). Això no vol dir que no calgui assumir costos, es tornarà a pagar la notaria, el registre de la propietat i impostos. Aquí l’inconvenient és que si no pagues, el banc pot quedar-se amb la casa.

Reunificació de deutes amb aval

Hi ha una segona via i és per a aquells que comptin amb un avalador, és a dir una tercera persona que estigui disposada a respondre amb els seus béns o ingressos si el deutor no paga el seu deute.

Per als que no comptin amb un avalador, hi ha l’opció de sol·licitar una reunificació de deutes mitjançant un aval propi, és a dir, algun bé al seu nom, com ara un vehicle. Si no es pot dur a terme per cap d’aquestes opcions, la solució és demanar un préstec.

Reunificació de deutes amb un préstec

Una altra opció és demanar un préstec personal pel valor total de tots els deutes acumulats per poder cancel·lar els préstecs anteriors. El client assumeix el cost de el nou préstec, amb els seus interessos, a més del cost dels que es liquiden.

 

5. 

Implica alguna despesa?

És probable que en ajuntar tots els préstecs i crèdits en un de sol el que ens surti a pagar creixi. A més, hi ha una sèrie de despeses que sempre s’assumeixen. Aquests són els més comuns:

 • Despeses per cancel·lar de manera anticipada dels préstecs que es tenien.
 • Els interessos que hi hagi compromís de pagar.
 • La comissió d’estudi o les despeses derivades de formalitzar una nova hipoteca.
 • Formalitzar l’obertura d’un nou préstec i les seves comissions.
 • La comissió en cas d’intermediació per a aquells que hagin optat per una agència mediadora.

És convenient consultar amb diverses entitats abans de prendre la decisió o utilitzar un simulador i comparar alternatives.

 

6. 

Quant es triga a reunificar deutes?

El temps pot variar molt segons el tipus de client o l’entitat que ho gestioni, també depèn de si es canvia de banc. Si només es té en compte el que es triga a concedir un nou préstec, la mitjana està entre 24 hores o 15 dies.

 

7. 

Com reunificar deutes estant a ASNEF?

Si el client apareix a ASNEF (un fitxer de morosos) el més habitual és que els bancs i entitats financeres rebutgin de primeres la proposta de reunificació, ja que no confien en que el deutor pugui fer front als pagaments.

Tot i això, hi ha excepcions i depèn de cada cas:

 • Si el deute que apareix a ASNEF és petit (per exemple, una factura de telèfon endarrerida) n’hi ha prou amb pagar el que es deu a l’empresa i demanar que t’elimini del registre.
 • Si el deute és mitjà, es pot recórrer a un familiar o amic perquè et deixin diners. Quan t’acceptin la reunificació en el teu banc, els hi tornes.
 • Hi ha empreses que s’encarreguen d’eliminar el deute perquè no suposi un inconvenient en la sol·licitud de finançament i després ho inclouen en l’import de la sol·licitud del préstec.
 • Les opcions augmenten quan es disposa d’una propietat, un aval o una persona que pugui avalar l’operació.
 • També és important el paper del cònjuge. Si la nòmina de l’interessat és alta i també ho és la de la parella, les probabilitats d’aconseguir unificar tots els deutes augmenten tot i aparèixer a ASNEF.

Incloure alguna propietat com a garantia, pot ser la clau perquè l’entitat vol comptar amb ella en cas d’impagament.

 

8. 

Quins són els avantatges i desavantatges de reunificar deutes?

El que està clar, és que és millor intentar un refinançament de les nostres obligacions financeres, abans d’arribar a una situació d’impagament total. A més, sempre existeix el dret a retractar-se fins a 14 dies després de la signatura del contracte. Però com en tot, hi ha avantatges i desavantatges.

Desavantatges

Ajuntar tots els nostres préstecs i crèdits en un de sol comporta unes despeses que convé tenir en compte:

 • Costos de cancel·lar els préstecs de manera anticipada.
 • Comissions per cancel·lació o amortització anticipada.
 • Despeses de demanar un nou préstec hipotecari.
 • Comissió per obertura d’hipoteca.
 • Costos de taxació de l’habitatge o immoble hipotecat.
 • Impost d’Actes Jurídics Documentats.
 • Honoraris de la notaria.

Finalment, convé recordar que el deute s’allarga en el temps. En començar de zero es paga menys cada mes, però se sumen més mesos o anys.

Si es decideix fer-ho a través d’una agència mediadora, aquesta cobrarà la seva pròpia tarifa. Una cosa que no sol passar si decidim fer-ho amb el banc.

Avantatges

El principal avantatge és que s’acaba pagant una sola quota amb un sol interès, en lloc de diversos préstecs cada un amb els seus interessos.

A més, l’import mensual destinat a l’amortització del deute es redueix i permet als consumidors comptar amb més liquiditat cada mes.

Els préstecs amb garantia hipotecària destinats a les reunificacions tenen interessos més elevats que les hipoteques normals, però alguns compten amb un interès més baix que els préstecs personals.

Si es contracta una empresa que s’encarregui de tota la paperassa i de negociar, el procés es simplifica perquè només cal trucar i després acceptar l’acord.

Al cap i a la fi, una reunificació de deutes és un producte financer més i això implica la necessitat que hi hagi seguretat en el procés.

 

9. 

Reunificació deutes de targetes de crèdit

En general, els que tenen una targeta de crèdit (associada al banc) abonen al final de cada mes totes les compres realitzades, però també es pot optar per pagar a terminis. I aquesta operació genera interessos.

El mateix passa amb les targetes revolving, perquè només permeten ajornar les compres. Endeutar-se amb les revolving no és difícil perquè de vegades els interessos són tan alts que s’ha de recórrer a un altre préstec només per pagar-les.

Tant és així, que el Tribunal Suprem es va haver de pronunciar al respecte i considerar que si l’interès és del 20% o superior, es pot denunciar. La sentència va analitzar un cas concret, el de Wizink, que és l’entitat que més denúncies acumula a Espanya per aquest tipus de targetes. Però també s’aplica a Carrefour o alguns bancs.

Però què passa si no es paga?

Si s’acumulen impagaments de targetes de crèdit o revolving, la conseqüència és la meritació d’interessos de demora. I davant d’aquesta situació és important actuar ràpid per no incrementar el deute.

Sobretot, perquè si el propietari de la targeta no intenta solucionar-ho, el banc iniciarà accions que agreujaran la situació financera de client:

 • El banc pot bloquejar la targeta de crèdit.
 • El deute segueix generant nous interessos.
 • Es paguen més comissions.
 • Es pot acabar en una llista de morosos.

Optar aquí per la reunificació de deutes, implica agrupar tots els deutes de cadascuna de les targetes en un de sol i començar a pagar el que falti juntament amb els nous interessos.

 

10. 

Reunificació de deutes amb impagaments

Tenir impagats és perillós per diverses raons. En primer lloc, perquè genera més interessos. En segon lloc, perquè l’entitat financera intentarà quedar-se amb alguna cosa que el deutor tingui en propietat, com un cotxe, una casa i fins i tot a la nòmina.

Si s’arriba a la situació on s’acumulen deutes amb impagaments, la millor opció és parlar amb el banc o bancs amb els quals es té el deute i demostrar la voluntat d’arranjament per poder negociar.

Així, podrà oferir un període de carència, estendre el termini amb quotes més accessibles o refinançar el deute.

Si es decideix no pagar, el deute creix encara més pels interessos per demora i les comissions per gestió de cobrament. Després, és possible que el banc iniciï accions per la via judicial.

 

11. 

Reunificació deutes de microcrèdits

Els microcrèdits porten de la mà la paraula ràpid. Es concedeixen de seguida però també cal pagar-los com més aviat millor, en alguns casos el termini de devolució és de com a màxim 30 dies.

Les quantitats solen ser baixes però tot i així, es pot donar el cas que passat el termini no es compti amb els diners per pagar-lo.

La millor opció és posar-se en contacte amb la companyia amb la qual s’ha contractat el producte per pactar un nou mètode de pagament.

Si la cosa es complica i s’opta per ampliar el microcrèdit, o es recórrer a una altra entitat a demanar-ne un altre i els interessos comencen a pujar, és millor sol·licitar la reunificació de deutes on es poden agrupar tots en un de sol, sense importar el tipus d’interès ni l’import total.

 

12. 

Alternatives a la reunificació de deutes

La reunificació de deutes és recomanable quan l’import total dels deutes en el seu conjunt no és massa alt. Quan els deutes són més altes o es compta amb diverses hipoteques ha altres eines legals que podrien ser més interessants:

La Llei de Segona Oportunitat

La Llei de la Segona Oportunitat és una normativa que permet als deutors sortir de l’economia submergida i paralitzar els embargaments. Però cal acreditar que no es disposa de suficients recursos per pagar els deutes, és a dir, estar en una situació d’insolvència actual o imminent. És l’equivalent al concurs de creditors per a empreses, però pensat per a persones físiques (famílies, petits empresaris o autònoms).

La Dació en Pagament

La dació en pagament consisteix en lliurar un bé hipotecat com a garantia per extingir el deute. En aquest cas, es pot resoldre per complet el deute amb el banc o pot faltar o sobrar una part. Si passa això, l’entitat ha d’acordar amb el client com ho solucionen.

Ampliació de la hipoteca

Amb aquest mètode, en rebre els diners es cancel·len els préstecs personals pendents i s’aconsegueix més temps per saldar el deute. A més, sol tenir un tipus d’interès més baix, ja que els terminis per a les hipoteques són més llargs que per als préstecs personals i els interessos són inferiors.

Carència de capital

Durant el temps establert, el deutor, només amortitzarà amb els seus pagaments els interessos del préstec.

Carència total

Implica deixar de pagar tota la quota, sense interessos ni capital. En els dos casos, la quantitat que l’usuari deixa d’abonar temporalment serà cobrat pel banc després, i es recalcula el préstec.

 

13. 

Codi de Bones Pràctiques Bancàries

Seguint amb el punt anterior, els deutors també poden trobar el seu aliat en el Codi de Bones Pràctiques Bancàries, pensat per a proporcionar ajuda a totes aquelles famílies que pateixen dificultats econòmiques i no poden fer front a el pagament de la hipoteca del seu habitatge habitual i estiguin en situació d’especial vulnerabilitat.

El Reial decret llei 6/2012, modificat posteriorment per la Llei 1/2013, la Llei 25/2015 i Reial decret llei 5/2017, dóna dret a reestructurar el deute hipotecari. I comporta una rebaixa del tipus d’interès, instauració d’un període de carència i ampliació del termini d’amortització.

Cal complir una sèrie de requisits:

 • Ser persona física i tenir subscrit amb el banc contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària sobre el primer habitatge o habitatge habitual, vigents a la data de l’entrada en vigor de el Reial Decret Llei 6/2012.
 • També s’hi poden acollir usuaris amb contractes formalitzats amb posterioritat a aquesta data i que es trobin al llindar d’exclusió d’acord amb els requisits definits en la normativa.

 

14. 

On puc reunificar deutes?

El procés el pot gestionar una empresa mediadora, d’intermediació financera, l’entitat bancària, advocats i economistes especialitzats en deutes.

Aquest tipus de companyies assessoren, resolen dubtes i treballen per trobar l’opció de finançament que millor s’adapti a les necessitats i particularitats de cada cas, amb les millors condicions possibles per a la seva devolució.

A Libertad Sin Deudas treballem amb alguns dels millors advocats i assessors jurídics. Comptem amb col·laboradors a totes les províncies. Pots contactar amb ells sense cap compromís i t’assessoraran.

 

15. 

Com reunificar deutes amb bancs?

No totes les entitats bancàries tradicionals ofereixen préstecs o crèdits de reunificació de deute. La majoria però, compta amb simuladors on es pot calcular quant costaria fer-ho. Aquesta opció servirà per fer-se’n una idea, però sempre és millor anar directament a una oficina o fer la gestió per telèfon.

Reunificar deutes amb ING

ING disposa d’un simulador de préstecs personals en línia on cal indicar quina és la finalitat d’aquest. En aquest cas seria “cancel·lació d’altres préstecs”. La quantitat mínima que es pot sol·licitar és 6.000 euros i la màxima 60.000 euros a través d’un Préstec TARONJA, on només hi pot haver un únic titular i està dirigit a treballadors per compte aliè.

Reunificació deutes Cajamar

Cajamar disposa d’un servei de reunificació de deutes anomenat Financiación Agrupa.

El requisit de Cajamar és que no hi hagi demores en el pagament dels préstecs, crèdits o targetes de crèdit (amb un màxim de 6 targetes per operació) que es vulguin agrupar.

L’import sol·licitat no podrà ser inferior a 300 euros ni superior a 60.000 euros, amb un termini màxim de 120 mesos. El banc gestiona de manera gratuïta la cancel·lació de tots els préstecs que s’agrupin.

Reunificació de deutes amb el Banc Santander

Amb el simulador de préstecs personals del Banc Santander es pot comprovar si està preautoritzat en només un moment i en pocs passos. Ofereixen fins a 60.000 euros a tornar en un màxim de 8 anys.

Reunificació de deutes Banc Popular

El Banc Santander va comprar el Popular l’any 2017. En desaparèixer l’entitat, qualsevol deute continua vigent, però canvia de creditor i ara toca passar comptes amb el Santander. Pots accedir al simulador de préstecs personals del Banc Santander esmentat en el punt anterior.

Reunificació deutes amb Bankinter

En el simulador de préstecs personals de Bankinter, disponible per a clients i no clients, cal indicar si es prefereix hipoteca o préstecs. En el segon cas, caldrà especificar quina és la finalitat del préstec, el nivell d’ingressos i les despeses mensuals.

Reunificar deutes amb CaixaBank

La calculadora de CaixaBank permet sol·licitar finançament a mida, triant la quota i termini que millor s’adaptin en cada cas.

Reunificar deutes Banc Sabadell

Els préstecs i crèdits que ofereix el Banc Sabadell, així com la hipoteca també es poden calcular des de la seva web. L’entitat ofereix fins a 60.000 euros a través del Préstec Expansió a pagar entre 24 i 60 mesos.

Reunificar deutes BBVA

El BBVA ofereix condicions de finançament a mida segons les necessitats de cada client. Amb el simulador de préstecs del BBVA es pot triar l’import, el termini de devolució, calcular la quota del préstec i conèixer els interessos. A més, distingeix entre aquells que tinguin la nòmina o pensió domiciliada i els que no.

Reunificar deutes Bankia

En el simulador d’hipoteques de Bankia, o al de préstecs personals també es pot calcular la quota que necessites i aconseguir crèdit.

Reunificar deutes amb Abanca

A la pestanya de préstecs i crèdits personals d’Abanca ofereixen l’opció de traslladar els préstecs de fins a 50.000 euros que es tinguin amb una altra entitat i ofereixen baixar el tipus d’interès sigui quin sigui.

Reunificar deutes Caja Rural

En aquest enllaç de Rural Via, s’accedeix al simulador de préstecs personals i hipotecaris que ofereix l’entitat.

Reunificar deutes amb Deutsche Bank

El banc alemany Deutsche Bank, disposa d’una calculadora de quota mensual segons el tipus de préstec que es triï (fix o variable), el termini del préstec i el nombre de quotes per any que es desitgi (a triar entre 12 i 14 quotes) . Tot i que adverteixen que els resultats de les simulacions són orientatius.

Reunificar deutes Evo

A través d’Evo pots demanar un préstec des de 3.000 € fins a 50.000 € i triar la quota que es vols pagar cada mes en funció del termini i l’import sol·licitat. El préstec personal EVO té un termini de devolució d’entre 1 i 8 anys.

Reunificar deutes Unicaja

Aquesta entitat no compta amb un simulador, però en el següent enllaç es poden consultar tots els préstecs personals que ofereix Unicaja, que arriben fins als 60.000 euros amb 8 anys per tornar-los.

Reunificar deutes Cajasur

Cajasur disposa d’un espai en el qual es pot consultar, sol·licitar cita amb un assessor i dur a terme simulacions dels seus productes i serveis.

 

16. 

Com reunificar deutes amb entitats financeres especialitzades?

La majoria d’entitats financeres on line ofereixen una calculadora de reunificació de deutes perquè es pugui veure la lletra que quedaria cada mes. Sempre cal comprovar si la calculadora inclou les despeses de l’operació i l’assegurança.

Realitzar una simulació no comporta cap compromís amb l’entitat, de manera que es poden utilitzar diversos simuladors de reunificació de deutes i més tard, comparar els resultats per optar per la reunificació que més convé.

Algunes no cobren pel servei ofert fins a obtenir resultats. A continuació, es mostren alguns exemples:

Reunificar deutes amb Cetelem

Cetelem ofereix un préstec exclusiu per reunificar deutes i aquí es pot fer la simulació. No demanen aval i ofereixen préstecs al consum per pagar deutes de fins a 60.000 euros per un període de 10 anys.

Reunificació de deutes Cofidis

Cofidis, també compta amb un simulador de crèdits i préstecs personals, amb tipus d’interès a partir del 4,95% TIN. Tampoc demanen aval i igual que fa Cetlem ofereixen préstecs al consum per pagar deutes de fins a 60.000 euros per un període de 10 anys.

Reunificar deutes SuitaPrest

SuitaPrest ofereix préstecs per a la reunificació de deutes utilitzant garantia hipotecària, és a dir que una propietat serveixi de garantia.

Reunificar deutes amb Inmofinan

Inmofinan és una altra empresa que ofereix serveis adaptats, ja siguin préstecs personals, autònoms o empreses, hipoteques, microcrèdits, finançament empresarial i l’obtenció de línies de crèdit ICO.

Reunificar deutes amb Agència Negociadora

Agència Negociadora assegura reduir el pagament fins a un 80% però només amb habitatge en propietat, hipotecada o no. Els terminis que ofereixen són entre 8 i 30 anys, amb un TAE del 1,25% fins al 11,74%. Les condicions finals depenen del perfil de crèdit i l’oferta de finançament ha de ser aprovada per l’entitat financera.

Reunificar deutes amb GE2010

GE2010 és una altra empresa que s’encarrega de negociar finançament per aconseguir millorar el tipus d’interès i obtenir liquiditat.

Primer realitza un estudi gratuït i després analitza si l’operació és viable o no. Si és que sí, s’encarreguen de la negociació i tràmits. No cobren sense tenir un resultat positiu. En el seu cas, ofereixen reduir fins a un 70% els pagaments i d’aquesta manera tenir una mica de tranquil·litat financera.

 

17. 

Documentació necessària per reunificació de deutes

Hi ha empreses que només demanaran (d’entrada) el DNI i l’escriptura de l’habitatge, però a nivell general, la documentació que sol·liciti una empresa de reunificació de deute variarà en funció de la companyia i del règim laboral.

Així, als assalariats els demanarà:

 • Contracte de treball.
 • Tres últimes nòmines.
 • Declaració de la Renda o IRPF any anterior.

Els autònoms necessitaran:

 • Declaració de la renda dels dos últims anys.
 • IVA de l’any anterior i el dels trimestres del l’any en curs.
 • Tres últims rebuts de la quota d’autònoms.

En el cas dels pensionistes, es sol·licitarà:

 • Certificat de la Seguretat Social justificant ingressos.
 • Declaració de la renda de l’últim any.

Hi ha alguns documents que es repeteixen en tots els casos:

 • El DNI de tots els titulars del deute.
 • Els últims rebuts pagats de cada un dels préstecs que es tinguin.
 • En cas d’embargament, actuacions judicials o cartes d’advocats reclamant algun préstec.
 • Escriptures de les propietats o nota simple del registre.
 • Si s’utilitza la propietat com aval, es demanarà l’escriptura de l’habitatge i una taxació recent.

Una vegada que s’enviï tota la documentació, l’empresa es posarà en contacte amb l’interessat i l’informarà del resultat de l’estudi.

És aconsellable sondejar diverses fonts de finançament fins a aconseguir les millors condicions per pagar menys.

 

Preguntes Freqüents

GRATIS